Van Doornlaan 40 4386 AK Vlissingen 0118 46 24 76 info AT graafjanvlissingen DOT nl


Oudercommissie

Diana Bolle - voorzitter

Léonie Aarnoutse - vertegenwoordigster personeel

Paul Blok - onderhoud schoolhof

Nathalie van der Jagt - lid

Jolien van Hoven - lid

 

Doelstelling

De oudercommissie beoogt een goede samenwerking binnen de school tussen ouders en personeel te bevorderen en wel op een zodanige wijze dat de werkzaamheden van de commissie aan het optimaal functioneren van de school, in het belang van de leerlingen, ten goede komt.

 

Verkiezing en stemrecht

Het instellen van een oudercommissie (O.C.) is niet wettelijk verplicht en derhalve heeft onze O.C. ook geen wettelijke status. De leden van de oudercommissie worden op de jaarlijkse ouderavond door en uit de ouders gekozen.De taken van de commissie worden in onderling overleg verdeeld.

 

Werkzaamheden/taakomschrijving

De commissie verricht haar werkzaamheden in overeenstemming met de grondslag en het doel, zoals deze in de statuten van de schoolvereniging zijn omschreven.
Tot de vaste taken behoren:

  • jaarlijks organiseren van een ouderavond
  • elk jaar tegen de zomervakantie de ouders enquêteren t.a.v. hun medewerking
  • regelen overblijfbeurten, lijst maken voor de schoolalmanak
  • organiseren van schoonmaakavonden
  • assisteren bij onderhoud schoolgebouw
  • onderhouden en zo mogelijk uitbreiden van de schoolhof/het schoolplein
  • regelen inzameling oud papier (klik op de link voor het rooster)
  • verzorgen van een traktatie voor de kinderen bij een viering van de heilsfeiten
  • zo mogelijk organiseren van een feest ter gelegenheid van Konings- of bevrijdingsdag
  • incidenteel organiseren van een actie om gelden te verkrijgen voor aanschaf van b.v. toestellen in de schoolhof

 

Financiën

In de begroting wordt jaarlijks een vast bedrag gereserveerd voor activiteiten door de O.C.

 

Vergaderingen

Voor het goed functioneren van de commissie zal ten minste 4 maal per jaar (in de school) vergaderd worden.

Deel deze pagina via: