Van Doornlaan 40 4386 AK Vlissingen 0118 46 24 76 info AT graafjanvlissingen DOT nl

Onze missie : “Een eigen koers”

We willen onze kinderen zoveel mogelijk cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden bijbrengen voor hun staan in de maatschappij,  evenals de kernwaarden van het christelijk geloof, in verbondenheid met het gereformeerd belijden. De liefde tot God en de naaste staat bij ons centraal.

 

Onze visie

 

Visie op identiteit

Op onze school varen wij de koers die de Bijbel aangeeft. Als leerkrachten stellen wij ons vertrouwen op God. De Heere Jezus zegt: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven". Wie in Hem gelooft, heeft het eeuwige leven. We willen onze leerlingen bij de hand nemen en hen brengen bij Jezus, zodat zij Hem zullen liefhebben en vertrouwen. Daarnaast willen we hen voorgaan in het liefhebben van onze naaste als onszelf. Onze normen en waarden zijn geënt op deze liefde voor God en de naaste en scheppen een duidelijk en veilig klimaat in onze klassen.

 

Visie op onderwijs

In de kleutergroep laten we ons mede op grond van onze christelijke identiteit leiden door een aantal principes van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO), aangevuld met elementen van programmagericht onderwijs (PGO). De principes van OGO verbinden de maatschappij met de ontwikkeling van onze kleuters. Wij bereiden hen voor op zelfstandig functioneren in onze maatschappij. Ons onderwijs bevat ook elementen van PGO, want we vinden het belangrijk dat kinderen, naast wat ze zelf kunnen en willen, ook leren wat de leerkracht belangrijk vindt en kunnen omgaan met opdrachten die gegeven worden van bovenaf. Zo leren de kinderen ook luisteren naar en respect hebben voor allen die over hen gesteld zijn.
Het evenwicht tussen OGO en PGO kan verschillen per thema en per groep.
Deze principes worden nader toegelicht in het document 'Visie op kleuteronderwijs'. 


In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met het Zwols Model waarbij enerzijds waarde gehecht wordt aan klassikaal onderwijs. Dit geeft ordelijkheid, structuur en overzicht. Het biedt anderzijds de leerkracht gelegenheid een Effectieve Instructie te geven over de (nieuwe) leerstof die aan de orde is. Door
individuele en gedifferentieerde (op het kind toegesneden) programma’s zoeken we steeds naar de mogelijkheden om recht te doen aan het omgaan met verschillen tussen leerlingen en het bieden van onderwijs op maat. Bij rekenen en taal werken we met aangepaste leerroutes. 

 

In dit document wordt onze visie op kleuteronderwijs beschreven.

 

Deel deze pagina via: